Interactive Gaming Council

Είμαστε περήφανο μέλος του Interactive Gaming Council.

Το Interactive Gaming Council είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1996 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Βανκούβερ, στον Καναδά. Το IGC ενσωματώθηκε εκεί τον Μάρτιο του 2000.

Ο οργανισμός ιδρύθηκε για να παρέχει ένα πλαίσιο διαλόγου στα ενδιαφερόμενα μέρη για την αντιμετώπιση θεμάτων και την προώθηση κοινών συμφερόντων στον διεθνή χώρο των διαδραστικών τυχερών παιχνιδιών, για τη δημιουργία δίκαιης και υπεύθυνης ανταλλαγής κατευθυντήριων οδηγιών που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση του καταναλωτή ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες διαδραστικών τυχερών παιχνιδιών και για να εξυπηρετεί ως δημόσιος εκπρόσωπος της πολιτικής του χώρου των τυχερών παιχνιδιών και ως διεκπεραιωτής πληροφοριών.

Από την ίδρυσή του, τα μέλη του IGC έχουν αυξηθεί σημαντικά. Με την πάροδο του χρόνου, σημαντικές ομάδες του χώρου άρχισαν να δίνουν περισσότερη προσοχή. Προσοχή έδωσαν και οι υπάρχοντες κορυφαίοι παίκτες του χώρου.

Το IGC έχει την τιμή να συγκαταλέγονται στα μέξ του εταιρείες από τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Αφρική, το Ισραήλ, τον Καναδά, την Καραϊβική, την Αυστραλία, τη Δανία και τη Σουηδία. Το IGC απέκτησε φήμη για αξιοπιστία, ακεραιότητα και φερεγγυότητα μέσω των υψηλών προτύπων του και της απήχησής του σε νόμιμες επιχειρήσεις.

Ως μέλος του IGC, υποσχόμαστε να τηρήσουμε έναν αυστηρό κώδικα δεοντολογίας όπως περιγράφεται από το IGC.

Συμμόρφωση: Τα μέλη του IGC θα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και τις δικαστικές αποφάσεις της δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και θα πρέπει να αποκτήσουν την κατάλληλη άδεια σε αυτή τη δικαιοδοσία για να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά νομίμως.

Ακεραιότητα και υπευθυνότητα: Τα Μέλη του IGC συμφωνούν να καταβάλουν κάθε λογική προσπάθεια για να διασφαλίσουν τα συστήματά τους, τους αλγορίθμους και τις πρακτικές που εκτελούν με τον επιδιωκόμενο τρόπο και όπως περιγράφεται στον πελάτη.

Απόρρητο πελατών και προστασία δεδομένων: Τα Μέλη του IGC θα σχεδιάζουν και θα λειτουργούν τα συστήματά τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των πελατών και η εχεμύθειά τους.

Αληθινές διαφημιστικές ενέργειες: Τα Μέλη του IGC πρέπει να είναι ακριβή σε όλες τις προωθητικές ενέργειες και να δημοσιεύουν μόνο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις τους.

Λογιστικοί έλεγχοι: Για να μπορούν να παρέχουν σαφείς λογιστικούς ελέγχους και πληροφορίες επί της δραστηριότητας τους, τα Μέλη του IGC θα διατηρούν λεπτομερή αρχεία συναλλαγών σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Πρακτικές που θα αρχειοθετούνται, θα είναι προσβάσιμα και εξετάσιμα από οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο άτομο υπό τους όρους της αδείας τους ή όπως άλλως έχει συμφωνηθεί από το Μέλος.

Επίλυση διαφορών: Τα Μέλη του IGC θα πρέπει να απευθύνονται στη δικαιοδοσία της αρχής αδειοδότησης για την επίλυση διαφορών ή σε κάποια ανεξάρτητη υπηρεσία επίλυσης διαφορών.

Περιορισμός πρόσβασης σε ανηλίκους: Τα Μέλη του IGC πρέπει να καθιερώνουν ελέγχους με σκοπό να εμποδίζουν την πρόσβαση των συστημάτων των τυχερών παιχνιδιών τους από ανηλίκους και δεν θα πρέπει να απασχολούν κάποιον ανήλικο στη λειτουργία της επιχείρησής τους. Οι έλεγχοι θα απαιτούν την επιβεβαίωση εκ μέρους των πελατών ότι έχουν τη νόμιμη ηλικία στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Τα μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν λογικά μέτρα για να επιβεβαιώνουν αυτές τις πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας, αλλά χωρίς να περιορίζονται, τη χρήση υπηρεσιών εξακρίβωσης ηλικίας και ταυτότητας.

Έλεγχος παθολογικών χαρτοπαικτών / Προβλήματα με τα τυχερά παιχνίδια: Τα Μέλη του IGC θα προωθούν μέτρα για τα υπεύθυνα τυχερά παιχνίδια και, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την αναγνώριση και τον περιορισμό της παθολογικής χαρτοπαιξίας / των προβλημάτων με τα τυχερά παιχνίδια.

Τραπεζικές συναλλαγές και επεξεργασία συναλλαγών: Τα Μέλη του IGC θα πραγματοποιούν τις τραπεζικές συναλλαγές και τις οικονομικές υποθέσεις τους σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα των διεθνώς αναγνωρισμένων τραπεζικών οργανισμών.

Αποπληρωμή επάθλων: Τα Μέλη του IGC θα διασφαλίζουν ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για να καλύπτονται όλες οι τρέχουσες υποχρεώσεις και ότι το κεφάλαιο κίνησης είναι επαρκές για τη χρηματοδότηση των τρεχόντων λειτουργιών. Τα Μέλη του IGC θα πληρώνουν τα κέρδη και τα υπόλοιπα λογαριασμών άμεσα κατ' απαίτηση εκτός από περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία απάτης ή όπου τα κέρδη ή το υπόλοιπο του λογαριασμού τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Πολιτοφροσύνη εταιρειών : Τα Μέλη του IGC πρέπει να δείχνουν καλή συμπεριφορά, τιμιότητα και ακεραιότητα για να δραστηριοποιούνται στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, θα δρουν ηθικά και υπεύθυνα συνεχώς και δεν θα, άμεσα ή έμμεσα, δρουν ή πραγματοποιούν οποιαδήποτε δραστηριότητα που εναντιώνεται στο συμφέρον του κοινού ή του χώρου ή που είναι νομικά επιβλαβής στα υπόλοιπα μέλη.

Πληροφορίες μέλους: Τα Μέλη του IGC συμφωνούν με τη διεξαγωγή ελέγχων από το IGC σχετικά με τη συμμόρφωση του Μέλους στα προαναφερθέντα κριτήρια, υπό την κατεύθυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του IGC.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επισκεφτείς τη σελίδα του Interactive Gaming Council .

Υπεύθυνο παιχνίδι

Responsible Gaming

Είμαστε δεσμευμένοι στο υπεύθυνο παιχνίδι και αφοσιωμένοι να κάνουμε ευχάριστη και θετική την εμπειρία σου όσο παίζεις.